ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    journal.grad@gmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 160 1403

โทรสาร : (+66)2 160 1403

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัยระดับชาติ (Peer Review)

ลำดับ รายชื่อ
1 ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต
2 ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
3 ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
4 ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำดี
5 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
6 รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
7 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
8 รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ ชะเนติยัง
9 รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ โศภีรักษ์
10 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ
11 รองศาสตราจารย์ ศรีณัฐ ไทรชมภู
12 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจน์ ยงสกุลโรจน์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพล
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา
18 ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรม
19 ดร.ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร
20 ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ
21 ดร.จิรเนตร เรืองเดช
22 ดร.สุธี แก้วเขียว
23 ดร.อรุณ ไชยนิตย์
24 ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
25 ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
26 ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์
27 ดร.เพ็ญศรี วรรณสุข