ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    journal.grad@gmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 160 1403

โทรสาร : (+66)2 160 1403

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัยระดับชาติ (Peer Review)

ลำดับ รายชื่อ
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
3 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ
4 รองศาสตราจารย์ ภาษณา สรเพชญ์พิสัย
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐ์ รอดอนันต์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน้ำคำ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ทานาราช
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เจนเขว้า
12 ดร.ปรามศึก หวลประไพ
13 ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์
14 ดร.ประณยา กิจสาสน
15 ดร.ธนาชาติ จันทร์เวโรจน์
16 ดร.ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร
17 ดร.เพ็ญศรี บางบอน
18 ดร.ณัฐชา ผาสุก
19 ดร.จิรเนตร เรืองเดช
20 ดร.มงคล มูลพงศ์
21 ดร.สุธี แก้วเขียว
22 ดร.อรุณ ไชยนิตย์
23 ดร.ศักดิ์ชัย ดีละม้าย
24 ดร.ชุมพล มุสิกานนท์