ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    journal.grad@gmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 160 1403

โทรสาร : (+66)2 160 1403

บรรณาธิการบริหาร

ลำดับ รายชื่อ
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

กองบรรณาธิการ

ลำดับ รายชื่อ
1 ศาสตราจารย๋ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
4 ดร.ณัฐพร อารีรัชชกุล
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
6 ดร.ภานุพงศ์ สามารถ
7 ดร.พูไทย วินหากิจ
8 ดร.เพ็ญศรี วรรณสุข

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดจำหน่วย และสมาชิก

ลำดับ รายชื่อ
1 นางรุ้งเพชร ว่องเจริญพร
2 น.ส.วราภรณ์ จันทมาตร