ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    journal.grad@gmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 160 1403

โทรสาร : (+66)2 160 1403

บรรณาธิการบริหาร

ลำดับ รายชื่อ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

กองบรรณาธิการ

ลำดับ รายชื่อ
1 ศาสตราจารย๋ กีรติ บุญเจือ
2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐ์ รอดอนันต์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์
6 ดร.ธงชัย นิลคำ
7 ดร.อุทัย สติมั่น
8 ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร
9 ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดจำหน่วย และสมาชิก

ลำดับ รายชื่อ
1 นางรุ้งเพชร ว่องเจริญพร
2 น.ส.วิมลภักดิ์ เสืออุดมนันท์
3 น.ส.วราภรณ์ จันทมาตร